دسترسی سریع

فرم
لیست رابطین پورتال و مدیران IT استانها
جستجوی رابطین
استان
نام استان

32 رکورد
 • 1. نام استان: زنجان
  نام و نام خانوادگی: حسن خداکرمی
  شماره تلفن ثابت : 02433449070
  شماره تلفن همراه : 09128416142
  پست الکترونیک : hasan.khodakarami@gmail.com
  نام و نام خانوادگی : نسیم رضاپور
  شماره تلفن ثابت : 02433449070
  شماره تلفن همراه : 09125426764
  پست الکترونیک : non@gmail.com
 • 2. نام استان: زنجان
  نام و نام خانوادگی: حسن خداکرمی
  شماره تلفن ثابت : 02433449070
  شماره تلفن همراه : 09128416142
  پست الکترونیک : hasan.khodakarami@gmail.com
  نام و نام خانوادگی : حسن خداکرمی
  شماره تلفن ثابت : 02433449070
  شماره تلفن همراه : 09128416142
  پست الکترونیک : hasan.khodakarami@gmail.com
 • 3. نام استان: مرکزی
  نام و نام خانوادگی: حسین نیازی
  شماره تلفن ثابت : 08633674400
  شماره تلفن همراه : 09183603854
  پست الکترونیک : h.niazi@isiri.gov.ir
  نام و نام خانوادگی : حسین نیازی
  شماره تلفن ثابت : 08633674400
  شماره تلفن همراه : 09183603854
  پست الکترونیک : h.niazi@isiri.gov.ir
 • 4. نام استان: مرکزی
  نام و نام خانوادگی: تست مرکزی
  شماره تلفن ثابت : 02134534534
  شماره تلفن همراه : 09127936648
  پست الکترونیک : h@yahoo.com
  نام و نام خانوادگی : test
  شماره تلفن ثابت : 02134534578
  شماره تلفن همراه : 09123456756
  پست الکترونیک : f@yahoo.com
 • 5. نام استان: خراسان رضوی
  نام و نام خانوادگی: مریم زمانی
  شماره تلفن ثابت : 05137682074
  شماره تلفن همراه : 09151591197
  پست الکترونیک : maryamzamani8@yahoo.com
  نام و نام خانوادگی : زری عطاری
  شماره تلفن ثابت : 05137682074
  شماره تلفن همراه : 09155043191
  پست الکترونیک : attari.isiri@gmail.com
1234567>>>