چهارشنبه 29 خرداد 1398   05:50:02
نظر سنجی
نظرسنجی الکترونیکی از ارباب رجوع در ارتباط با کیفیت خدمات سامانه های سازمان
لیست نظرسنجی الکترونیکی از ارباب رچوع در ارتباط با کیفیت خدمات سامانه ها
جستجو نظرسنجی
سامانه مورد نظر جهت ثبت نظر را انتخاب کنید.
نظر شما در خصوص عملکرد سامانه (کیفیت خدمت ارائه شده توسط سامانه) چیست؟
توضیحات