شنبه 21 تير 1399   11:54:08
جهت شرکت در جلسات به صورت مجازی راهنمای زیر را مطالعه بفرمائید.

راهنمای حضور در جلسات مجازی
فرم
لیست کاربر
رشته فعالیت

رديف رشته فعالیتحداکثر مهلت اظهار نظرفایل پیوستی
1کودها و سموم
1399/05/01
Download
نظردهی
2فناوری نانو
1399/05/06
Download
نظردهی
3فلزشناسی
1399/04/22
Download
نظردهی
4صنایع پلیمر
1399/05/01
Download
نظردهی
5مکانیک
1399/04/23
Download
نظردهی
123456789>>>