سه شنبه 28 خرداد 1398   12:07:37

       تلفن دفتر مرکزی: 5-88879461-021  
    

       دورنگار دفتر مرکزی : 88887103-021 

تلفن ستاد کرج:5 -2806031-0263
      

تلفن/فکس دفتربازرسی و رسیدگی به شکایات :

    021-88889665

       ارتباط با واحدهای استان:تلفن و دورنگار 

      ارتباط با واحدهای ستادی سازمان:تلفن و دورنگار