مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
بيشتر
درباره سازمان
فعاليت ها
خدمات
جستجوی پیشنهادات کمیته برنامه ریزی
رشته فعالیت

رديف رشته فعالیتحداکثر مهلت اظهار نظرفایل پیوستی
1مهندسی ساختمان و مصالح و فراورده های ساختمانی
1398/05/14
Download
نظردهی
2انرژی
1398/04/29
Download
نظردهی
3فلزشناسی
1398/04/24
Download
نظردهی
4برق و الکترونیک
1398/04/29
Download
نظردهی
5تجهیزات و فراورده های نفتی
1398/04/30
Download
نظردهی
6انرژی
1398/04/29
Download
نظردهی
7حلال
1398/04/22
Download
نظردهی
8خوراک و فراورده های کشاورزی
1398/04/22
Download
نظردهی
9مکانیک
1398/04/17
Download
نظردهی
10صنایع پلیمر
1398/04/19
Download
نظردهی
11صنایع شیمیایی
1398/04/19
Download
نظردهی
12میکروبیولوژی و بیولوژی
1398/04/22
Download
نظردهی
13اندازه شناسی ، اوزان و مقیاسها
1398/04/04
Download
نظردهی
14آب و آبفا
1398/04/18
Download
نظردهی
15خودرو و نیرومحرکه
1398/04/12
Download
نظردهی
16معدن و مواد معدنی
1398/04/10
Download
نظردهی
17معدن و مواد معدنی


نظردهی
18نقشه و اطلاعات مکانی
1398/04/10
Download
نظردهی
19فناوری ارتباطات
1398/04/09
Download
نظردهی
20فلزشناسی
1398/03/26
Download
نظردهی
21میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
1398/04/02
Download
نظردهی
22خدمات
1398/04/02
Download
نظردهی
23پوشاک و فراورده های نساجی الیاف
1398/04/02
Download
نظردهی
24فلزشناسی
1398/03/26
Download
نظردهی
25فناوری اطلاعات
1398/04/09
Download
نظردهی
26اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
1398/04/03
Download
نظردهی
27مدیریت کیفیت
1398/04/02
Download
نظردهی
28اندازه شناسی ، اوزان و مقیاسها
1398/04/03
Download
نظردهی
29کودها و سموم
1398/03/25
Download
نظردهی
30ورزش و تجهیزات ورزشی
1398/03/27
Download
نظردهی
12>>>