شنبه 3 مهر 1400   22:24:43
فرم اصلی
مشخصات کارمند
نام کارمند نام خانوادگی کارمند شماره ملی کارمند
شماره کارمندی محل جغرافیایی خدمت نام دستگاه
واحد سازمانی شغل مورد تصدی مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی عنوان پست سازمانی اهم وظایف محوله
آیا کارمند واجد شرایط احراز شغل مورد تصدی است؟ سابقه خدمت قابل قبول تاریخ شروع قرارداد
تاریخ پایان قرارداد
آیا به خدمات کارمند در سال آینده نیاز است؟
الف-پایبندی به ارزش های سازمانی، اخلاقی و دینی
امتیاز کسب شده
ب-1مراجعینی که با ذکر نام کارمند از وی اعلام رضایت نموده اند. امتیاز
ب-2 نارضایتی مراجعین امتیاز
ج-1حضور منظم
امتیاز کسب شده
ج-2تاخیر در ورود و تعجیل در خروج(به ازای هر ساعت بیش از 24 ساعت در سال یک امتیاز منفی)
ج-3غیبت(به ازای هر روز،سه امتیاز منفی)
ج-4وقت گذاری موثر در انجام وظایف محوله ، علاوه بر ساعت موظف(خارج از ساعت اداری)
امتیاز کسب شده
از جانب امتیاز
د-1حداکثر 10 امتیاز د-2کسب عنوان کارمند نمونه در سطح دستگاه(10امتیاز)
د-3دریافت تقدیرنامه یا نشان دولتی از رئیس جمهور(15امتیاز)
ه-کیفیت انجام و ارائه خدمات بر اساس ویژگی های عمومی و اختصاصی شغل مورد تصدی(سرعت،دقت،صحت و مطلوبیت)
امتیاز
و-پشتکار و جدیت در انجام امور بر اساس ویژگی های عمومی و اختصاصی شغل مورد تصدی(مسئولیت پذیری،پیگیری امور محوله تا حصول نتیجه،میزان تعهد کارمند نسبت به انجام کامل وظایف)
امتیاز