دوشنبه 4 شهريور 1398   07:02:17
Iranian National Standards Organization
نظر سنجی
اين سامانه تا چه حد نيازهاي شما را برآورده مي سازد؟

گزينه تعداد راي دهندگان درصد
خوب 1867 7.33%
ضعيف 3433 13.47%
عالي 10904 42.79%
کم 7186 28.20%
متوسط 2093 8.21%