جمعه 15 آذر 1398   01:13:32
Iranian National Standards Organization
نظر سنجی
اين سامانه تا چه حد نيازهاي شما را برآورده مي سازد؟

گزينه تعداد راي دهندگان درصد
خوب 1873 7.30%
ضعيف 3477 13.55%
عالي 10914 42.55%
کم 7278 28.37%
متوسط 2110 8.23%