پنجشنبه 2 خرداد 1398   13:16:47
Iranian National Standards Organization
نظر سنجی
اين سامانه تا چه حد نيازهاي شما را برآورده مي سازد؟

گزينه تعداد راي دهندگان درصد
خوب 1861 7.35%
ضعيف 3401 13.43%
عالي 10886 43.00%
کم 7086 27.99%
متوسط 2084 8.23%