چهارشنبه 5 تير 1398   00:07:56
Iranian National Standards Organization
نظر سنجی
اين سامانه تا چه حد نيازهاي شما را برآورده مي سازد؟

گزينه تعداد راي دهندگان درصد
خوب 1862 7.34%
ضعيف 3411 13.45%
عالي 10892 42.95%
کم 7110 28.04%
متوسط 2085 8.22%