چهارشنبه 27 شهريور 1398   03:13:54
Iranian National Standards Organization
نظر سنجی
اين سامانه تا چه حد نيازهاي شما را برآورده مي سازد؟

گزينه تعداد راي دهندگان درصد
خوب 1869 7.32%
ضعيف 3444 13.49%
عالي 10906 42.73%
کم 7208 28.24%
متوسط 2095 8.21%