جمعه 29 شهريور 1398   07:45:47
نظر سنجی
اين سامانه تا چه حد نيازهاي شما را برآورده مي سازد؟

گزينه تعداد راي دهندگان درصد
خوب 1869 7.32%
ضعيف 3444 13.49%
عالي 10907 42.73%
کم 7212 28.25%
متوسط 2095 8.21%