جمعه 15 آذر 1398   01:15:33
بيشتر
گزارش تصویری
1
تودیع و معارفه معاونان سابق و جدید نظارت بر اجرای استاندارد

2
تودیع و معارفه معاونان سابق و جدید نظارت بر اجرای استاندارد

3
تودیع و معارفه معاونان سابق و جدید نظارت بر اجرای استاندارد

3
تودیع و معارفه معاونان سابق و جدید نظارت بر اجرای استاندارد

4
تودیع و معارفه معاونان سابق و جدید نظارت بر اجرای استاندارد

5
تودیع و معارفه معاونان سابق و جدید نظارت بر اجرای استاندارد

6
تودیع و معارفه معاونان سابق و جدید نظارت بر اجرای استاندارد

5
تودیع و معارفه معاونان سابق و جدید نظارت بر اجرای استاندارد

7
تودیع و معارفه معاونان سابق و جدید نظارت بر اجرای استاندارد

7
تودیع و معارفه معاونان سابق و جدید نظارت بر اجرای استاندارد
تودیع و معارفه معاونان سابق و جدید نظارت بر اجرای استاندارد
 
امتیاز دهی