يكشنبه 28 بهمن 1397   09:37:09
بيشتر
رویدادهای مهم
فراخوان عضویت در کمیته فنیISIRI/OIML/TC17 با عنوان دستگاه های اندازه گیری شیمیایی و فیزیکی سازمان ملی استاندارد ایران در راستای ساماندهی مشارکت گروه های ذینفع، ذیربط و متخصصین در تدوین استانداردهای بین المللی سازمان های استاندارد سازی، اقدام به تشکیل و بهبود ساختار کمیته های فنی متناظر می نماید تا با حفظ منافع و مصالح ملی و ارائه نظرات علمی در عرصه تدوین استانداردهای بین المللی حضور فعال داشته باشد. از این رو با توجه به تخصصی بودن استانداردسازی در کمیته های فنی سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)، کمیته فنی ISIRI/OIML/TC17  متناظر با کمیته فنی  OIML/TC 17 با عنوان دستگاه های اندازه گیری شیمیایی و فیزیکی به منظور تجدید و بهبود ساختار، از متخصصان کشور دعوت به عمل می آورد در صورت تمایل به همکاری با سازمان، با بررسی مطالب، فرم عضویت را تکمیل نموده و به آدرس ایمیل :  isirioimltc17@gmail.com ارسال فرمایند.
 تاریخ شروع پذیرش01/08/1396
تاریخ پایان پذیرش: 30/08/1396
 نقش و وظایف اعضاء:
پس از ایجاد کمیته فنی متناظر متشکل از گروههای ذینفع و ذیربط، اعضا کمیته با مشارکت و اعلام نظر بر روی مدارک و پیش نویس استانداردهای بین المللی، نقش مهمی در مشارکت بین المللی با حفظ منافع ملی دارند.
 مدارک فنی منتشر شده و پروژه های (مدارک در دست تدوین)  کمیته فنی  OIML/TC 17 عبارتند از:
کمیته زیر کمیته عنوان پروژه ها
OIML /TC17 SC1 -R 59:2016 Moisture meters for cereal grains and oilseeds
-R 92:1989 Wood-moisture meters - Verification methods and equipment: general provisions
No project
OIML /TC17 SC2 -R 14:1995 Polarimetric saccharimeters graduated in accordance with the ICUMSA International Sugar Scale
-R 108:1993 Refractometers for the measurement of the sugar content of fruit juices
-R 124:1997 Refractometers for the measurement of the sugar content of grape musts
-R 142:2008 Automated refractometers: Methods and means of verification
 p 3 New Recommendation - Near infra-red instruments
OIML /TC17 SC3 -R 54:1981 pH scale for aqueous solutions
 
-p 1 Revision R 54: pH scale for aqueous solutions
-p 2 New publication: Method of carrying out pH-measurements and certification methods of solution for verification of pH-meters
OIML /TC17 SC4 -R 56:1981 Standard solutions reproducing the conductivity of electrolytes
-R 68:1985 Calibration method for conductivity cells
 p 1 New Document: Traceability of electrolytic conductivity measurements results
OIML /TC17 SC5 -D 17:1987 Hierarchy scheme for instruments measuring the viscosity of liquids
-R 69:1985 Glass capillary viscometers for the measurement of kinematic viscosity. Verification method
 p 1 New Recommendation: Reference standard liquids (Newtonian viscosity standard for the calibration and verification of viscometers)
 
OIML /TC17 SC6 - -
OIML /TC17 SC7 -R 126:2012 Evidential breath analyzers p 3 Revision of R 126: Evidential breath analyzers
OIML /TC17 SC8 R 146:2016 Protein measuring instruments for cereal grains and oilseeds -
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد وضعیت کمیته فنی بین المللی بر روی لینک زیر کلیک فرمایید:
http://www.oiml.org/en/technical-work/tc-sc/tclist_view

فرم عضویت
فايلها
F.ozviyat.doc 39.426 KB
 
امتیاز دهی