چهارشنبه 29 خرداد 1398   05:12:55
آموزش
مدیران کنترل کیفیت
کارشناسان استاندارد
فعالیت ها
1396/7/5 چهارشنبه برگزاري جلسه شماره 118 كميسيون انتخاب كارشناسان استاندارد در مهر ماه به شماره يكصد و هجده           به گزارش دفتر آموزش وترويج استاندارد، كميسيون انتخاب كارشناسان استاندارد در تاريخ سوم (3) مهر ماه سال جاري با حضور اعضاء برگزار گرديد . در اين كميسيون پرونده 46 نفر از متقاضيان اخذ و تمديد پروانه كارشناسي استاندارد حقيقي كه  مشمول مفاد مندرج در آئين نامه ماده (15) قانون اصلاح قوانين و مقررات سازمان ملي استاندارد ايران بودند مورد بررسي قرار گرفت، كه از اين تعداد ،9 نفر از اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي و 4 نفر از مديران كنترل كيفيت معرفي شده از ادارات استاندارد استانها ، در قالب متقاضي اخذ پروانه و 33 نفر متقاضي تمديد پروانه بودند كه با صدور پروانه كارشناسي براي تعدادي از اين افراد طبق ضوابط مندرج در مفاد آئين نامه مزبور موافقت بعمل آمد. در ادامه اين جلسه مقرر گرديد با توجه به افزايش عناوين كميته هاي ملي تدوين از 28 عنوان به 31 عنوان ، با استناد به بند 5-11 روش اجرائي " نحوه انتخاب كارشناسان استاندارد " به شماره مدرك 244/143/ر - فرم درخواست و تمديد پروانه كارشناسي استاندارد به شماره مدرك الف : 1-244/143/ف ، مندرج در پيوست شماره يك (1) و ب: 2-244/143/ف ، مندرج در پيوست شماره دو (2) روش اجرائي مذكور تغيير و مراتب  ضمن اعلام به ادارات كل در سايت سازمان نيز منعكس گردد.
 

 
    

به گزارش دفتر آموزش وترويج استاندارد، كميسيون انتخاب كارشناسان استاندارد در تاريخ سوم (3) مهر ماه سال جاري با حضور اعضاء برگزار گرديد . در اين كميسيون پرونده 46 نفر از متقاضيان اخذ و تمديد پروانه كارشناسي استاندارد حقيقي كه مشمول مفاد مندرج در آئين نامه ماده (15) قانون اصلاح قوانين و مقررات سازمان ملي استاندارد ايران بودند مورد بررسي قرار گرفت، كه از اين تعداد ،9 نفر از اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي و 4 نفر از مديران كنترل كيفيت معرفي شده از ادارات استاندارد استانها ، در قالب متقاضي اخذ پروانه و 33 نفر متقاضي تمديد پروانه بودند كه با صدور پروانه كارشناسي براي تعدادي از اين افراد طبق ضوابط مندرج در مفاد آئين نامه مزبور موافقت بعمل آمد. در ادامه اين جلسه مقرر گرديد با توجه به افزايش عناوين كميته هاي ملي تدوين از 28 عنوان به 31 عنوان ، با استناد به بند 5-11 روش اجرائي " نحوه انتخاب كارشناسان استاندارد " به شماره مدرك 244/143/ر - فرم درخواست و تمديد پروانه كارشناسي استاندارد به شماره مدرك الف : 1-244/143/ف ، مندرج در پيوست شماره يك (1) و ب: 2-244/143/ف ، مندرج در پيوست شماره دو (2) روش اجرائي مذكور تغيير و مراتب ضمن اعلام به ادارات كل در سايت سازمان نيز منعكس گردد.

 

به گزارش دفتر آموزش وترويج استاندارد، كميسيون انتخاب كارشناسان استاندارد در تاريخ سوم (3) مهر ماه سال جاري با حضور اعضاء برگزار گرديد . در اين كميسيون پرونده 46 نفر از متقاضيان اخذ و تمديد پروانه كارشناسي استاندارد حقيقي كه مشمول مفاد مندرج در آئين نامه ماده (15) قانون اصلاح قوانين و مقررات سازمان ملي استاندارد ايران بودند مورد بررسي قرار گرفت، كه از اين تعداد ،9 نفر از اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي و 4 نفر از مديران كنترل كيفيت معرفي شده از ادارات استاندارد استانها ، در قالب متقاضي اخذ پروانه و 33 نفر متقاضي تمديد پروانه بودند كه با صدور پروانه كارشناسي براي تعدادي از اين افراد طبق ضوابط مندرج در مفاد آئين نامه مزبور موافقت بعمل آمد. در ادامه اين جلسه مقرر گرديد با توجه به افزايش عناوين كميته هاي ملي تدوين از 28 عنوان به 31 عنوان ، با استناد به بند 5-11 روش اجرائي " نحوه انتخاب كارشناسان استاندارد " به شماره مدرك 244/143/ر - فرم درخواست و تمديد پروانه كارشناسي استاندارد به شماره مدرك الف : 1-244/143/ف ، مندرج در پيوست شماره يك (1) و ب: 2-244/143/ف ، مندرج در پيوست شماره دو (2) روش اجرائي مذكور تغيير و مراتب ضمن اعلام به ادارات كل در سايت سازمان نيز منعكس گردد.   به گزارش دفتر آموزش وترويج استاندارد، كميسيون انتخاب كارشناسان استاندارد در تاريخ سوم (3) مهر ماه سال جاري با حضور اعضاء برگزار گرديد . در اين كميسيون پرونده 46 نفر از متقاضيان اخذ و تمديد پروانه كارشناسي استاندارد حقيقي كه مشمول مفاد مندرج در آئين نامه ماده (15) قانون اصلاح قوانين و مقررات سازمان ملي استاندارد ايران بودند مورد بررسي قرار گرفت، كه از اين تعداد ،9 نفر از اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي و 4 نفر از مديران كنترل كيفيت معرفي شده از ادارات استاندارد استانها ، در قالب متقاضي اخذ پروانه و 33 نفر متقاضي تمديد پروانه بودند كه با صدور پروانه كارشناسي براي تعدادي از اين افراد طبق ضوابط مندرج در مفاد آئين نامه مزبور موافقت بعمل آمد. در ادامه اين جلسه مقرر گرديد با توجه به افزايش عناوين كميته هاي ملي تدوين از 28 عنوان به 31 عنوان ، با استناد به بند 5-11 روش اجرائي " نحوه انتخاب كارشناسان استاندارد " به شماره مدرك 244/143/ر - فرم درخواست و تمديد پروانه كارشناسي استاندارد به شماره مدرك الف : 1-244/143/ف ، مندرج در پيوست شماره يك (1) و ب: 2-244/143/ف ، مندرج در پيوست شماره دو (2) روش اجرائي مذكور تغيير و مراتب ضمن اعلام به ادارات كل در سايت سازمان نيز منعكس گردد.
بيشتر
<>
شيدسچپج
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031