منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آموزش
اخبار
بازديدها
پیام سال
پیوندهای نظام
تصوير ها
جستجو
زمان ديجيتال سرور
شعار
عکس
فعالیت ها
کارشناسان استاندارد
منوی بالایی
نظر خواهي
ورود کاربران
ورود
 برگزاري كميته تائيد مراكز آموزشي همكار در آذر ماه به شماره نود
برگزاري دوره هاي آموزشي
برگزاري جلسه شماره 119 كميسيون انتخاب كارشناسان استاندارد
برگزاري دوره هاي آموزشي كاركنان در هفته اول آبان ماه سال جاري و دوره هاي برنامه ريزي شده براي اجرا در هفته دوم
برگزاري كميته تائيد مراكز آموزشي همكار در مهر ماه به شماره هشتاد و نه
برگزاري دوره هاي آموزش كاركنان در هفته اول مهرماه  سال جاري ودوره هاي برنامه ريزي شده براي اجرا در هفته دوم مهرماه سال جاري
برگزاري كميته تائيد مراكز آموزشي همكار در شهريور ماه به شماره هشتاد و هشت
 برگزاري جلسه شماره 118 كميسيون انتخاب كارشناسان استاندارد در مهر ماه به شماره يكصد و هجده
برگزاري جلسه شماره 117 كميسيون انتخاب كارشناسان استاندارد
برگزاري هشتاد و هفتمین كميته تائيد مراكز آموزشي همكار سازمان در مرداد ماه سال جاری
 برگزاری یکصد و شانزدهمین کمیسیون انتخاب کارشناسان استاندارد در تیر ماه سال 1396
 برگزاری یکصد و پانزدهمین کمیسیون انتخاب کارشناسان استاندارد
برگزاری یکصد و چهاردهمین کمیسیون انتخاب کارشناسان استاندارد
هشتادوششمین کمیته تائید مراکز آموزشی همکار سازمان در تاریخ 31/03/96برگزار گردید .
هشتادوپنجمین کمیته تائید مراکز آموزشی همکار سازمان در تاریخ 16/03/96برگزار گردید .
راه اندازی کانال تلگرامی ترویج استاندارد
برگزاری یکصد و دوازدهمین کمیسیون انتخاب کارشناسان استاندارد
برگزاری یکصد و یازدهمین کمیسیون انتخاب کارشناسان استاندارد
هشتادودومین کمیته تایید مراکز آموزشی همکار سازمان در تاریخ 29/10/95برگزار گردید
برگزاری یکصد و دهمین کمیسیون انتخاب کارشناسان استاندارد
1 2 3 4 5 6 7 8