یکشنبه 23 خرداد 1400   00:05:28
1390/10/3 شنبه
توجه:
مهلت پاسخگویی شما به یک شکایت حداکثر 20 روز است.

 رنگ زرد در شکایات اقدام نشده :  بین 10 تا 15 روز پس از ثبت شکایت، عملی بر روی آن انجام نگرفته است .

رنگ قرمز در شکایات اقدام نشده:  بین 15 تا 20 روز پس از ثبت شکایت، عملی بر روی آن انجام نگرفته است .
توضیحات