سه شنبه 2 بهمن 1397   09:59:23
Iranian National Standards Organization
نظر سنجی
اين سامانه تا چه حد نيازهاي شما را برآورده مي سازد؟
   
کم
ضعيف
متوسط
خوب
عالي


test
test

ردیف

شماره کمیته فنی/ فرعی

ISIRI/OIML/…

عنوان

دبیر

رئیس

نائب رئیس

عضویت ایران

1

TC 1

واژه شناسی

احد محمدی لیواری

مرتضی پویان

دکتر احمد رمضانی

P

 

2

TC 8

اندازه گیری کمیت های سیالات

سیدامیر حسین

آیت الهی

دکتر مصطفی حسینعلی پور

دکتر سید حسن هاشم آبادی

o

 

3

TC 8/SC 1

اندازه گیری جرم و حجم استاتیک

دکتر علیرضا بنازاده

محمد زاهدی

حمید کتیرایی

o

 

4

TC 8/SC 3

اندازه گیری جرم و حجم دینامیک

فرزین عقیلی

سید حسن

هاشم آبادی

محمد زاهدی

o

 

5

TC 8/ SC 5

کنتورهای آب

سعید آزاده مافی

دکتر حسین عطائی فر

فریدون عباس پور

o

 

6

TC 8/ SC 6

اندازه گیری مایعات برودتی

مهشید آشتیانی

دکتر سید مصطفی حسینعلی پور

ولی اله عصمتی  پاقلعه

o

 

7

TC 8/ SC 7

کنتورهای گاز

حمید فرح زادی

سید مصطفی علوی

سعید کاظمی

o

 

8

TC 9

دستگاههای اندازه گیری جرم و چگالی

مهناز حشمی

دکتر احمد رمضانی

احمد منصوری

P

 

9

TC 9/ SC 1

دستگاه های توزین غیر خودکار

پگاه گل پریان

سعید قربانیان

ناصر نجف شاد

P

 

10

TC 9/ SC 2

دستگاه های توزین خودکار

پگاه گل پریان

بهاره اکبری راد

ناصر نجف شاد

P

 

11

TC 9/ SC 3

اوزان

پگاه گل پریان

ناصر نجف شاد

احمد راموز

P

 

12

TC 9/ SC 4

چگالی ها

مهناز حشمی

احمد راموز

ناصر نجف شاد

P

 

13

TC 17

دستگاه های اندازه گیری فیزیکی و شیمیایی

دکتر علیرضا بنازاده

دکتر محمدکاظم رفوئی

محمدرضا

عصاره نژاد

_

 

14

TC 17/ SC 1

رطوبت

دکتر مهدی روحانی

دکتر بهزاد کرد

--

_

 

15

TC 16/ SC 2

ساخاری متری

سبا بلقیسی

رامین وهابی

--

_

 

16

TC 17/ SC 3

PH متری

فرزانه خوشنام

دکتر محمدرضا

فتحی عماد آبادی

--

_

 

17

TC 17/ SC 4

هدایت سنجی

زینب عباباف

دکتر احمد روح الهی

ساسان احمدی

_

 

18

TC 17/ SC 5

گرانروی سنجی

دکتر مهرناز امینی

دکتر هدی آل علی

--

_

 

19

TC 17/ SC 6

آنالیز گاز

دکتر آرش

سیرویی نژاد

دکتر حمیدرضا شهبازی

--

_

 

20

TC 17/ SC 7

آزمون کننده های تنفس

دکتر آرش

 سیرویی نژاد

شهاب معینیان

دکتر شهرام صیدی

_

 

21

TC 17/ SC 8

تجهیزات آنالیز کیفیت محصولات کشاورزی

رویا نوربخش

دکتر حمیدرضا شهبازی

--

_

 

22

TC 18

دستگاههای اندازه گیری پزشکی

لیا ضیایی

دکتر علی

توکلی گلپایگانی

دکتر مهناز اسکندری

_