سه شنبه 28 خرداد 1398   11:56:03
Iranian National Standards Organization
نظر سنجی
اين سامانه تا چه حد نيازهاي شما را برآورده مي سازد؟

گزينه تعداد راي دهندگان درصد
خوب 1862 7.35%
ضعيف 3410 13.45%
عالي 10890 42.97%
کم 7100 28.01%
متوسط 2084 8.22%