سه شنبه 23 مهر 1398   17:51:59
Iranian National Standards Organization
نظر سنجی
اين سامانه تا چه حد نيازهاي شما را برآورده مي سازد؟

گزينه تعداد راي دهندگان درصد
خوب 1870 7.31%
ضعيف 3455 13.51%
عالي 10907 42.65%
کم 7241 28.31%
متوسط 2102 8.22%