چهارشنبه 9 بهمن 1398   05:22:38
بيشتر
گزارش تصویری
سومین روز از نشست بین المللی کمیته بین المللی TC257 برگزار شد

به گزارش دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی : امروز و در سومین روز از نشست بین المللی کمیته فنی  ISO/TC257 شش گروه کاری به صورت فشرده فعالیت  خود را ادامه دادند. در جلسات صبح ، گروههای کاری یک و دو به صورت مشترک بررسی روی پیش نویس های  استانداردهای  بین المللی با عناوین" تعاریف و چارچوب روش های قابل کاربرد در محاسبه صرفه جویی انرژی"  و "روش های عمومی کمی سازی صرفه جویی انرژی حاصل شده و قابل پیش بینی" را ادامه دادند. همچنین  در گروه کاری پنج نیز به رهبری ایران ، پیش نویس  استاندارد بین المللی با عنوان  "ارزیابی اقتصادی و مالی پروژه های صرفه جویی انرژی " بررسی شد .

در نشست بعداز ظهر گروه های کاری 3و 6  موضوع های تخصصی خود را بررسی می کنند .گفتنی است با توجه به مباحث فنی و انتقال داده ها ی علمی، امید است در پایان روز سوم نشست، همه گروه های کاری به جمع بندی مطلوب و مورد نظر دست یافته و مدارک مطرح شده برای انتقال به مراحل بعدی فرایند تدوین استانداردهای بین المللی  سازمان ISO  ارائه شود.

لازم به ذکر است : تجربیات و نتایج بررسی استاندارد های بین المللی  کمیته فنی  ISO/TC257با حضور کارشناسان ایرانی و خارجی طی شش سخنرانی در قالب کارگاه آموزشی در روز چهارشنبه 11 شهریور و در پایان نشست ها ارائه خواهد شد .

 
امتیاز دهی