چهارشنبه 7 اسفند 1398   07:38:13
بيشتر
گزارش تصویری

در دومین روز از نشست بین المللی ISO/TC257 : پیش نویس 4 استاندارد بین المللی در زمینه ارزیابی میزان صرفه جویی انرژی مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی : نشست تخصصی کمیته فنی  ISO/TC257با حضور نمایندگان شش کشور عضو کمیته فنی مباحث کاری در قالب فعالیت شش گروه کاری روزگذشته در تهران آغاز بکار کرد.

براساس این گزارش : روز نخست پس از برنامه افتتاحیه که با حضور معاون تدوین وترویج سازمان وبرخی مدیران کل برگزار شد . بررسی  پیش  نویس استانداردهای بین ا لمللی  در قالب شش گروه  کاری  آغاز شد. در گروه کاری سه ،بررسی پیش نویس استاندارد بین المللی  روش های عمومی اندازه گیری و صحه گذاری پروژه های صرفه جویی انرژی  و در گروه کاری پنج ،بررسی پیش نویس استاندارد بین المللی ارزیابی اقتصادی و مالی پروژه های صرفه جویی انرژی  و در گروه کاری هفت،  پیش نویس استاندارد بین المللی راهنمای ارزیابی عملکرد صرفه جویی انرژی در نیروگاه های حرارتی توسط کارشناسان حاضر  مورد بررسی قرار گرفت.

در همین راستا ، امروز و دردومین روز از نشست بین المللی کمیته فنی  ISO/TC257  گروههای  کاری کار خود را ادامه دادند . گروه های کاری یک و دو ، امروز کار خود را با حضور نمایندگان فرانسوی شروع کردند . در گروه کاری یک،  پیش نویس استاندارد بین المللی با عنوان تعاریف و چارچوب روش های قابل کاربرد در محاسبه صرفه جویی انرژی،  در گروه کاری دو،  پیش نویس استاندارد بین المللی با عنوان روش های عمومی کمی سازی صرفه جویی انرژی حاصل شده و قابل پیش بینی،  در گروه کاری شش، پیش نویس  استاندارد بین المللی با عنوان راهنمای انتخاب ارزیابان صرفه حویی انرژی و  در گروه کاری هفت، پیش نویس استاندارد بین المللی با عنوان راهنمای ارزیابی عملکرد صرفه حویی انرژی در نیروگا های حرارتی  بررسی شد.

 

 
امتیاز دهی