چهارشنبه 9 بهمن 1398   06:03:31
بيشتر
گزارش تصویری
تودیع و معارفه معاونان سابق و جدید نظارت بر اجرای استاندارد
تودیع و معارفه معاونان سابق و جدید نظارت بر اجرای استاندارد

تودیع و معارفه معاونان سابق و جدید نظارت بر اجرای استاندارد
تودیع و معارفه معاونان سابق و جدید نظارت بر اجرای استاندارد

تودیع و معارفه معاونان سابق و جدید نظارت بر اجرای استاندارد
تودیع و معارفه معاونان سابق و جدید نظارت بر اجرای استاندارد

تودیع و معارفه معاونان سابق و جدید نظارت بر اجرای استاندارد
تودیع و معارفه معاونان سابق و جدید نظارت بر اجرای استاندارد

تودیع و معارفه معاونان سابق و جدید نظارت بر اجرای استاندارد
تودیع و معارفه معاونان سابق و جدید نظارت بر اجرای استاندارد

تودیع و معارفه معاونان سابق و جدید نظارت بر اجرای استاندارد
تودیع و معارفه معاونان سابق و جدید نظارت بر اجرای استاندارد

تودیع و معارفه معاونان سابق و جدید نظارت بر اجرای استاندارد
تودیع و معارفه معاونان سابق و جدید نظارت بر اجرای استاندارد

تودیع و معارفه معاونان سابق و جدید نظارت بر اجرای استاندارد
تودیع و معارفه معاونان سابق و جدید نظارت بر اجرای استاندارد

تودیع و معارفه معاونان سابق و جدید نظارت بر اجرای استاندارد
تودیع و معارفه معاونان سابق و جدید نظارت بر اجرای استاندارد

تودیع و معارفه معاونان سابق و جدید نظارت بر اجرای استاندارد
تودیع و معارفه معاونان سابق و جدید نظارت بر اجرای استاندارد
تودیع و معارفه معاونان سابق و جدید نظارت بر اجرای استاندارد
 
امتیاز دهی