پنجشنبه 31 خرداد 1397   14:21:59
بيشتر
رویدادهای مهم
فراخوان عضویت در کمیته فنی فرعیISIRI/OIML/TC3 SC3 با عنوان مواد مرجع
سازمان ملی استاندارد ایران در راستای ساماندهی مشارکت گروه های ذینفع، ذیربط و متخصصین در تدوین استانداردهای بین المللی سازمان های استاندارد سازی، اقدام به تشکیل و بهبود ساختار کمیته های فنی متناظر می نماید تا با حفظ منافع و مصالح ملی و ارائه نظرات علمی در عرصه تدوین استانداردهای بین المللی حضور فعال داشته باشد. از این رو با توجه به تخصصی بودن استانداردسازی در کمیته های فنی سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)، کمیته فنی ISIRI/OIML/TC3 SC3  متناظر با کمیته فنی  OIML/TC 3 SC3  با عنوان “ Reference materials“ به منظور تجدید و بهبود ساختار، از متخصصان کشور دعوت به عمل    می آورد در صورت تمایل به همکاری با سازمان، با بررسی مطالب، فرم عضویت را تکمیل نموده و به آدرس ایمیل isirioimltc3sc3@gmail.com ارسال فرمایند.
 تاریخ شروع پذیرش: 14/5/96
تاریخ پایان پذیرش: 14/8/96
 نقش و وظایف اعضاء:
پس از ایجاد کمیته فنی فرعی متناظر متشکل از گروه های ذینفع و ذیربط، اعضا کمیته با مشارکت و اعلام نظر بر روی مدارک و پیش نویس استانداردهای بین المللی، نقش مهمی در مشارکت بین المللی با حفظ منافع ملی دارند.
 مسئولیت ها و پروژه های  کمیته فنی فرعی  OIML/TC 3 SC3 عبارتند از:
D 18:2008 The use of certified reference materials in fields covered by metrological control exercised by national services of legal metrology. Basic principles
p 7 New Document: General requirements for the program of reference material certification in serial production
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد وضعیت کمیته فنی بین المللی بر روی لینک زیر کلیک فرمایید:
http://www.oiml.org/en/technical-work/tc-sc/tclist_view
 نحوه عضویت:
لطفاً فرم عضویت را از اینجا دانلود کرده و به آدرس ایمیل فوق الذکر ارسال فرمایید (کلیک روی همین خط متقاضی را به فایل عضویت ارتباط دهد).
 
امتیاز دهی