پنجشنبه 31 خرداد 1397   14:21:17
بيشتر
رویدادهای مهم
فراخوان کمیته های متناظر

" مسئولین محترم کمیته های متناظر

از آنجا که در نظر است، کمیته های متناظر نمونه در روز جهانی استاندارد معرفی گردند ، خواهشمند است  نسبت به تکمیل و ارسال فرم ارزیابی عملکردکمیته های متناظر ، حداکثر تا تاریخ 96/05/08  به دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استاند ارد های بین المللی اقدام فرمایید .  شایان ذکر است فرم مذکور به پیوست دستورالعمل "انتخاب کمیته های متناظر نمونه " در پورتال سازمان ، منوی  "درباره سازمان - دستورالعمل ها " قرار دارد. "

 
امتیاز دهی