دوشنبه 28 خرداد 1397   18:14:41
نظر سنجی
نظرسنجی الکترونیکی از ارباب رجوع در ارتباط با کیفیت خدمات سامانه های سازمان
لیست نظرسنجی الکترونیکی از ارباب رچوع در ارتباط با کیفیت خدمات سامانه ها
جستجو نظرسنجی
نام استان نظردهنده
سامانه مورد نظر جهت ثبت نظر را انتخاب کنید.
نظر شما در خصوص عملکرد سامانه (کیفیت خدمت ارائه شده توسط سامانه) چیست؟
توضیحات