شنبه 21 تير 1399   07:16:05
جهت شرکت در جلسات به صورت مجازی راهنمای زیر را مطالعه بفرمائید.

راهنمای حضور در جلسات مجازی
فرم
لیست کاربر
رشته فعالیت

رديف رشته فعالیتحداکثر مهلت اظهار نظرفایل پیوستی
1فناوری نانو
1399/05/06
Download
نظردهی
2فلزشناسی
1399/04/22
Download
نظردهی
3کودها و سموم
1399/05/01
Download
نظردهی
4صنایع پلیمر
1399/05/01
Download
نظردهی
5مکانیک
1399/04/23
Download
نظردهی
123456789>>>