يكشنبه 28 آبان 1396   12:07:42
Iranian National Standards Organization
نظر سنجی
اين سامانه تا چه حد نيازهاي شما را برآورده مي سازد؟
   
کم
ضعيف
متوسط
خوب
عالي


سازمان از نگاه آمار
 • تعداد استانداردهاي ملي تدوين و تجديدنظر شده در سال1391: 2578 استاندارد 

 • تعداد استانداردهاي ملي تدوين و تجديدنظر شده در سال1390 2204 استاندارد

 • تعداد استانداردهاي ملي مصوب شده تا پايان سال 1389 : 18698 استاندارد
  (با احتساب تعداد استانداردهاي چند قسمتي)

 • تعداد استانداردهاي ملي تدوين و تجديد نظر شده در سال 1389:  2481 استاندارد

 • تعداد استانداردهاي ملي تدوين و تجديد نظر شده در سال 1388 :  2329 استاندارد

 • تعداد استانداردهاي ملي تدوين و تجديد نظر شده در سال 1387 :  1770 استاندارد

 • تعداد کميته هاي ملي:   28 کميته ملي

 • تعداد کل کارکنان موسسه (رسمي ، پيماني ، قرارداد کار معين و سرباز درستاد و استانها):2030 نفر

 • تعداد کل تاييد صلاحيت آزمايشگاههاي همکار براساس روش اجرايي NACI-P13 تا پايان سال 91 : 1750 آزمايشگاه

 • تعداد  تاييد صلاحيت آزمايشگاههاي همکار بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025  تا پايان سال91:  237 آزمايشگاه

 •  تعداد تاييد صلاحيت شرکتهاي بازرسي فني  براساس روش اجرايي 143/31/ر  تا پايان سال 91 :  71شرکت

 • تعداد  تاييد صلاحيت شرکتهاي بازرسي فني بر اساس استاندارد ISO/IEC 17020 تا پايان سال 91: 44شرکت

 • تعداد  تاييد صلاحيت شرکتهاي بازرسي جوش براساس روش اجرايي 142/31/ر تا پايان سال91:  45شرکت

 • تعداد تاييد صلاحيت شرکتهاي بازرسي جوش بر اساس استاندارد ISO/IEC 17020 تا پايان سال91: 33 شرکت

 • تعداد تاييد صلاحيت شرکتهاي مشاوره سيستمهاي کيفيت تا پايان سال91 : 23 شرکت

 • تعداد تاييد صلاحيت شرکتهاي گواهي کننده سيستمهاي کيفيت تا پايان سال91 : 8 شرکت

 • تعداد شرکتهاي بازرسي کننده کالاهاي صادراتي و وارداتي داري تائيد صلاحيت تا پايان سال 91: 77 شرکت

 • کميته هاي فني بين المللي  ISO مستقر در ايران :    ISO/TC217 ،   ISO/TC91 ، ISO/TC134،ISO/TC122  ،  ISO/TC34/SC10