چهارشنبه 30 بهمن 1398   06:55:44
Iranian National Standards Organization
نظر سنجی
اين سامانه تا چه حد نيازهاي شما را برآورده مي سازد؟
   
کم
ضعيف
متوسط
خوب
عالي


اداره کل توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی
نام و نام خانوادگی: 
سمت:  مدیرکل توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی
محل کار : 
تلفن محل کار: 

سوابق تحصیلی:                

مقالات منتشر شده:
سخنرانی در کنفرانس :
زمینه تخصصی  : 
آدرس الکترونیکی :