شنبه 29 شهریور 1399   16:42:36
Iranian National Standards Organization
نظر سنجی
اين سامانه تا چه حد نيازهاي شما را برآورده مي سازد؟
   
کم
ضعيف
متوسط
خوب
عالي


معاونت توسعه مدیریت و امور حقوقي و مجلس
نام و نام خانوادگی: حمید اشتری
سمت:  معاونت توسعه مدیریت -امور حقوقی و مجلس
محل کار : کرج -سازمان ملی استاندارد ایران
تلفن محل کار: 

سوابق تحصیلی:       -فوق لیسانس امور اقتصادی  (دانشگاه شهید بهشتی)
                             -dba(دکترای کسب و کار)  (دانشگاه صنایع و معادن
)

سوابق اجرایی:
قائم مقام معاون توسعه مدیریت و منابع            وزارت صنعت، معدن و تجارت
معاون توسعه مدیریت و منابع                       وزارت صنعت، معدن و تجارت
عضو هیات مدیره                                     صندوق ضمانت صادرات ایران
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع                 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
معاون توسعه مدیریت،امور حقوقی مجلس         سازمان ملی استاندارد ایران
   
مقالات منتشر شده:
سخنرانی در کنفرانس :
زمینه تخصصی  : 
آدرس الکترونیکی :