تازه های خبر
به بهانه چهل سالگی انقلاب؛ نگاهی به فعالیتهای سازمان ملی استاندارد ایران

بیش از 9 دهه از عمر استاندارد در ایران می گذرد و در این بین، توسعه روزافزون آن در تمامی شئون زندگی ایرانی را باید قبل از هر چیز، مرهون بنیان هاي حقوقی استاندارد و گسترش آن در تار و پود نظام حقوقی ایران دانست. این امر پس از پیروزي انقلاب اسلامی، شتاب گسترده اي یافت تا آنجاکه در سال 1396، شالوده حقوقی" نظام استاندارد " در این کشور بنیان نهاده شد.

تصویب و ابلاغ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در سال 1396در 60 ماده و 33 تبصره را مـی توان، فصل نوینی در رویش و بالندگی نهاد استاندارد در ایران دانست؛ فصلی که با ارتقاي جایگاه این سازمان در بدنه حاکمیت کشور، رویکرد نوین درتدوین استانداردهاي ملی و نظارت بر اجراي استانداردها، اعتلاي نظام کیفی کشور در تمامی زمینه ها را به دنبال خواهد داشت.

در این قانون سازمان به عنوان یک دستگاه اجرایی مستقل زیر نظر مستقیم رئیس جمهور قرار گرفت و به عنوان مرجع حاکمیتی در کشور، عهده دار سیاستگذاري، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی به کیفیت کالاها و خدمات ساخت داخل، وارداتی و صادراتی شد. این قانون که بر اساس مطالعات تطبیقی در کشورهاي پیشرفته و انجام چندین طرح پژوهشی در این ارتباط در مجلس شوراي اسلامی شکل گرفته است، مبناي کار و اساس نظام استاندارد سازي در کشور قرار گرفت. در این قانون سازمان به عنوان متولی امور استاندارد سازي، ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت و اندازه شناسی در کشور شناخته می شود.

*     استاندارد پس از پیروزي انقلاب اسلامی

هر چند در سالهاي اولیه پس از پیروزي انقلاب، محـوریت دفـاع مقـدس در سیاست  هاي کلی نظام، فرصت را از توجه به سایر بخش ها و از جمله نهاد استاندارد گرفته بود اما با پایان جنگ در سال 1367، مقوله استاندارد  در بسیاري از قوانین و ساختار نظام حقوقی ایران، از جمله برنامه هاي بلند مدت توسعه کشور و سیاست هاي اقتصاد مقاومتی - ابلاغی از سوي مقام معظم رهبري- گسترش چشمگیري یافت.

به بهانه چهل سالگی انقلاب در ادامه این مطلب مروری خواهیم داشت بر اهم فعالیت های سازمان ملی استاندارد ایران از سال 1357 تا به امروز

*     مروري بر مهمترین فعالیتهاي ملی

_ گسترش پوشش استاندارد محصولات داخلی متناسب با نوع و درجه اهمیت و حساسیت آنها (بند 24 سیاستهاي اقتصاد مقاومتی)

_ اطمینان بخشی به مردم براي مصرف کالاهاي ایرانی در راستاي فرمایشات رهبري و تقویت تولید ملی از طریق ترویج فرهنگ استاندارد

_  نظام ملی استانداردسازي و نقش دهی راهبرانه به شوراي عالی استاندارد

_  تصویب قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

_  ارتقاء ایمنی و کیفیت تولیدات داخلی خصوصا خودرو و تامین امنیت غذا و...

_  بازنگري تعیین معیارها و ضوابط فنی خودرو، ایجاد ساختار و زیرساختهاي جدید در جهت ارتقاء کیفیت استانداردسازي محصولات.

_  اجراي پروژه کاهش مصرف انرژي در لوازم خانگی

_  تدوین 3 استاندارد ملی در خصوص حلال و تهیه 6 پیش نویس حلال در خصوص محصولات کشاورزي،

_  تهیه بسته هاي اجرایی براي صدور پروانه کاربرد نشان حلال (طیور، دام، محصولات کشاورزي پسته، خرما و

زعفران).

_  اعمال نظرات اصلاحی در خصوص پیش نویس استانداردهاي حلال از دفتر نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد

کشاورزي.

_  برگزاري اولین جلسه کمیته متناظر TC1 الزامات عمومی غذاي حلال

_  اعطاي پروانه کاربرد نشان حلال بر طبق دستورالعمل تخصصی حلال به 16 واحد تولیدي در سطح کشور

_  استخراج ویژگیهاي مواد آشامیدنی (قند، نوشیدنیها، کنسرو، روغن، گوشت، مربا، کنسروها، ماکارونی و ... )

*     مروري بر فعالیتهاي بین المللی

_  ارتقاء جایگاه ایران به رتبه 22 ،در رتبه بندي سازمان بین المللی استاندارد(ISO) بین 163 کشور عضو آن

براساس گزارش رتبه بندي سازمان ISO در سال 2017 .

_  عضویت در هیئت مدیره فنی سازمان بین المللی استاندارد براي اولین بار در سال 96 براي دوره 2018 تا

2020

_  توفیق کسب یکی از پانزده کرسی هیات مدیره فنی سازمان ISO توسط جمهوري اسلامی ایران

_  حضور دبیرکل سازمان بین المللی استاندارد (ISO) براي نخستین بار در ایران و بازدید از سازمان ملی استاندارد

_  کالیبراسیون وزنه یک کیلوگرم مرجع ملی پس از 43 سال توسط BIPM.

_ عضویت در سازمان منطقه اي اندازه شناسی APMP  دریافت ترازوي دیجیتال از موسسه ملی اندازه شناسی آلمان جهت کنترل وزن محصولات پیش بسته بندي.

_  عضویت در هیئت مدیره مؤسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهاي اسلامی (SMIIC)

_  مشارکت در تدوین استانداردهاي حلال در موسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهاي اسلامی (SMIIC )

Assessment Conformity SMIIC/OIC  ریاست کمیته‌هاي فنی حمل و نقل سمیک Transportation 7 TC SMIIC/OIC و ارزیابی انطباق

_ امضاي توافق نامه شناسایی متقابل با کمیته هاي بین المللی اوزان و مقیاسها

_ مسئولیت دبیرخانه کمیته فنی منطقه اي محصولات کشاورزي Products Agriculture TC6 SMIIC/OIC

_  درج واژگان فارسی در 12 استاندارد بین المللی

_ ریاست کمیته منطقه اي خاور نزدیک کدکس غذایی بین المللی

 _  اعتبار گواهی هاي سیستم مدیریت کیفیت ایران در 82 کشور

_  تغییر محل اجلاسیه بین المللی کمیته محصولات آرایشی بهداشتی سازمان بین المللی استاندارد (که دبیري آن به عهده یک بانوي ایرانی است) از آمریکا به فرانسه پس از فرمان محدودیت سفر اتباع ایرانی به آمریکا

_  انتخاب پوستر یک هنرمند ایرانی به عنوان پوستر روز جهانی استاندارد

_  رهبري 58 پروژه تدوین استاندارد بینالمللی که در صنایع مختلف از جمله صنایع غذایی، آرایشی، مکانیک،

نانو، برق، نساجی و ... توسط ایران

_  پذیرش وظایف دبیرخانهاي کمیته فنی بین المللی توسط کشور ایران